logo-ny_uden_tekst.jpg                                   vedtægter 2023 for

logo-ny_uden_tekst.jpg

Teaterforeningen Lolland

 • 1 Foreningen hedder Teaterforeningen Lolland. Dens hjemsted er Lolland Kommune. 
     Foreningen er grundlagt 27. august 1967.

 • 2 Foreningens formål er at administrere teaterlovens bestemmelser vedrørende formidling af turneteater i henhold til gældende lovgivning.
     Foreningen er forpligtet til et alsidigt repertoire.

        Foreningen skal fremme teaterinteressen ved at formidle tilskudsberettigede teaterforestillinger til forevisning inden for foreningens område.
        Foreningen kan supplere dette primære teatertilbud med tilbud om billetformidling til forestillinger der ikke kan vises i hjemkommunen.

        Foreningen kan supplere teatertilbuddet med andre kulturelle tilbud for børn og voksne.

        Foreningen arbejder for at der er tidssvarende bygningsmæssige forhold for forestillinger, medvirkende og publikum. 

        Foreningen kan omkring specifikke forestillinger samarbejde med andre formidlere af teater.

 

 • 3 Det tilskud foreningen modtager ifølge bekendtgørelsen bruges til nedsættelse af billetpriser for abonnenter, børn og unge samt grupper.

         Medlemskab kan tegnes af alle som køber billet til mindst en forestilling. Medlemsskabet gælder i en sæson.
         Bestyrelsen fastsætter regler for rabat til forskellige publikumsgrupper.

        Bestyrelsen fastsætter aldersgrænserne for børn/unge og mindstestørrelsen på grupper.

        Det skal være muligt at købe løssalgsbilletter til forestillingerne.

       Videresalg af billetter til foreningens forestillinger i erhvervsmæssigt øjemed er ikke tilladt uden efter aftale med bestyrelsen.

 • 4 Foreningen oppebærer indtægter ved medlemskontingent, abonnementssalg, salg til unge og grupper samt billetsalg til enkeltforestillinger (løssalg).

         Foreningen har indtægter i form af statslige tilskud efter gældende bekendtgørelse.

         Foreningen søger tilskud fra hjemkommunen til styrkelse af det lokale teaterliv .

         Foreningen kan støttes af en erhvervssponsorklub. 

 • 5 Foreningens bestyrelse består af 7 personer med bredest mulig tilknytning til det lokale miljø. Bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant for hjemkommunen. 
     Bestyrelsesmedlemmer samt op til 2 suppleanter for disse vælges på generalforsamlingen.
     Valg til bestyrelsen gælder for 2 år, idet 3 medlemmer afgår hvert ulige år og 4 medlemmer hvert lige år. Valg af suppleanter sker hvert år.

 • 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær og fastsætter om fornødent sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig,
     når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer deltager. Beslutningerne træffes ved almindelig flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
     Der føres beslutningsreferat. Publikumsorganisationen forpligtes ved formandens underskrift alene eller ved to bestyrelsesmedlemmers underskrift.
     Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp.

 • 7 Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af
     regnskaber og budgetter og disses eventuelle indsendelse til de tilskudsgivende myndigheder. Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.
 • 8 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stemmeret på generalforsamlingen har registrerede abonnenter i sidst forløbne sæson.
      Afstemningen skal ske mundtligt medmindre 1/4 af de fremmødte stemmeberettigede forlanger skriftlig afstemning. Alle beslutninger, bortset fra
      vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen, træffes ved simpelt flertal.
 • 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 10. sept. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved bekendtgørelse i den lokale presse
     med 14 dages varsel. Der angives mødested og -tid. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

          Valg af dirigent
           Formandens beretning til godkendelse
           Det reviderede regnskab til godkendelse
           Budget for den kommende sæson til orientering
           Indkomne forslag til beslutning
           Valg af bestyrelse og suppleanter
           Valg af revisor
           Eventuelt

        Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

        Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/4 abonnenter fremsætter skriftlig erklæring herom.
        En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned fra begæringens modtagelse.

 • 10 Beslutninger om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når en dertil indkaldt generalforsamling,
       hvor mindst 2/3 af abonnenterne er fremmødt og 3/4 af de afgivne stemmer vedtager forslaget. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig,
       og forslaget ikke er forkastet, skal bestyrelsen med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes inden en måned,
       og hvor forslaget kan endeligt vedtages ved simpelt flertal, uanset hvor mange abonnenter der er mødt. Ved ophævelse af foreningen anvendes dens
       eventuelle formue til styrkelse af kulturelle tiltag i foreningens naturlige opland efter generalforsamlings anvisninger.

                      Vedtaget på generalforsamlinger 4. sept. og 4. okt. 2023

____________________       ___________________         ________________

Leo Rasmussen (formand)                  Ida Pedersen                        Mette Rasmussen

____________________________                          _______________________

Dorthe Skydsbjerg                                         May-Brit Horst

____________________________                            ______________________

Birgitte Wiid                                                      Tina Rewers

_______________________________________________

Jens Green (dirigent på ordinær generalforsamling)

_______________________________________________

Allan Sander (dirigent på ekstraordinær generalforsamling)